این سایت افتخار همکاری با مجموعه ای نویسندگان آشنا با حرفه مهماندارای هواپیما را دارد. بیشتر نویسندگان از نزدیک با کیفیت و چند و چون حرفه مهمانداری آشنا بوده و برای تبیین این حرفه در جامعه تلاش خواهند نمود.
امید است بتوانیم جایگاه واقعی این حرفه را در نزد مردم عزیز ایارن معین نماییم.