این سایت با نام مهمانداران با اهداف متمایزی از دیگر سایتهای مرتبط با صنعت هوانوردی ایجاد شده است. تلاش خواهد شد که نگاه و فرهنگ عمومی مردم عزیز ایران پیرامون این حرفه و صنعت هوایی به چالش کشیده شود.

نگاهی جدید به فرهنگ پروازی . نگاهی از منظر افرادی که مداوما با ظرایف فرهنگی ما در ارتباط بوده و به واسطه مهمان نوازی از مطرح کردن آن عاجزند.

بدیهی است عقاید و نظرات مطرح شده در این سایت هیچ ارتباطی با سازمان و یا شرکت های هواپیمایی نداشته و تنها نظرات شخصی مدیران این سایت خواهد بود.