لطفا احكام قانوني درباره مهمانداران اجرا شود

نوشته شده توسط در ژوئن 14, 2016 در گروه اخبار مهماندارن | دیدگاه‌ها برای لطفا احكام قانوني درباره مهمانداران اجرا شود بسته هستند

لطفا احكام قانوني درباره مهمانداران اجرا شود

رييس پیشین هيات مديره كانون مهمانداران درخواست كرد: تعريف شغل مهمانداري از سوي مراجع تاييد شود تا به سختي كار اين شغل و تخصصيبودن آن ايمان بياورند.

علي جعفري در گفتوگو با خبرنگار راه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در بيان درخواستهاي مهمانداران گفت: درخواست اصلي جامعهي مهمانداري كشور تاييد تعريف اين شغل است تا با شناخت سختيها و تخصصي بودن اين شغل به اجراي قانون در زمينهي اين فعاليت ترغيب شوند.
وي با بيان اينكه تعريف اين شغل انجام شده و حكم آن نيز داده شده است، افزود: با وجود اين حكم هنوز از اجراي حكم سرباز ميزنند.

به گفتهي جعفري بيتفاوتبودن نسبت به سختي شغل مهمانداري جامعهي مهمانداران كشور را به بيتفاوتي كشانده است.
رييس هيات مديره كانون مهمانداران گفت: خواسته جامعهي مهمانداران تعريف شغل مهمانداران بود كه تعريف شد و حال بيشتر از قبل بر رعايت اصول آن اسرار داريم.

وي يادآور شد: در قوانين كشور در حوزهي مهمانداري مطابق با استانداردهاي بينالمللي رفتار نميشود، زيرا قوانين بينالمللي در كشور ما و حداقل براي پروازهاي داخلي تغيير كرده است.

وي در بيان مثالي اظهار كرد: طبق قوانين بينالملل بعد از 12 ساعت پرواز مهماندار او بايد دو شبانهروز استراحت كند، اتفاقي كه در كشور ما نميافتد و حتي اگر دراين باره حرفي بزنيم ما را تنبيه ميكنند.

جعفري معتقد است: براي سرپوش گذاشتن روي اجرانكردن قوانين، قوانين صحيح را تغيير ميدهند و به اين تغييرات استناد ميكنند. در حالي كه مهمانداري شغلي بينالمللي است و استانداردهاي مشخصي در تمام دنيا دارد.

رييس هيات مديره كانون مهمانداران با تاكيد بر اينكه هيچ حمايت قانوني از مهمانداران نميشود، گفت: مهمانداران كشور براي رسيدن به اين شغل در دورههاي مختلف با هزينههاي بالا شركت ميكنند، اما به دليل نبود قوانين اجرايي مشخص در كشور تضميني براي مشغولشدن آنها در شركتهاي هواپيمايي وجود ندارد، در حالي كه براي اين شغل نيازمند سن مشخصي هستند و بالارفتن سن مهمانداران مساوي با بازنشستگي آنها است.

او خاطر نشان كرد: شركتهاي مختلفي به وجود آمدهاند كه به عنوان آموزشگاههاي مهمانداري از متقاضيان پول ميگيرند، اما براي انجام كار تعهدي به آنها نميدهند. اگر اين كارها برعهدهي شركتهاي هواپيمايي بود، پذيرفتهشدگان دراين دورههاي آموزشي بيكار نميماندند.

جعفري در اشاره به سختيهاي كار مهمانداري هواپيما اظهار كرد: حقوق و مزاياي كار يك مهماندار هواپيما با يك كارمند كه موقع كار پا روي زمين ميگذارد و خطري او را تهديد نميكند يكسان است و حتي در مواردي پايينتر نيز است. يك كارمند تنشهاي يك مهماندار هواپيما را ندارد و در ساعات مشخصي در محل كار خود حضور مييابد. در شرايطي كه يك مهماندار در ساعات مختلف روز در هواپيما در حال سرويسدادن به مسافران است.

رييس هيات مديره كانون مهمانداران افزود: كارمندان براي ماموريتهاي خود در خارج از شهر محل كار حق ماموريت ميگيرند، در حالي كه مهمانداران تمام روزهاي كاري خود را در سفر به سر ميبرند و چنين حقي براي آنها قائل نيستند و حتي مهمانداري در يك سفر خارج از كشور به عنوان يك امتياز و يا موقعيت ويژه به مهماندار داده ميشود بدون اينكه مزايايي براي او قائل شوند و اين دردها توسط مردم كه نسبت به مشكلات مهمانداران آشنا نيستند، امتياز ديده ميشود، زيرا مردم ميگويند مهمانداران نيز كه دائما در سفرند و كاري جز سفر و تفريح ندارند.

رييس هيات مديره كانون مهمانداران در پايان خاطرنشان كرد: هر چند سكوتكردن نيز اشتباه است، ميخواهند ما ساكت باشيم و اعتراضي نباشد، اما من مشكلي با حرفزدن راجع به حق همكارانم ندارم، زيرا از من ديگر گذشته است، اي كاش به حقوق اين قشر نيز توجه كنند و قوانين را در رابطه با آنان اجرا نمايند.